iOS cơ bản

Khoá học cung cấp kiến cơ bản lập trình iOS với ngôn ngữ Swift4. Swift 4 là ngôn ngữ mới nhất của Apple tính tới thời điểm hiện tại.

  • Hiểu rõ ngôn ngữ Swift 4
  • Hiểu rõ được qui trình phát triển một ứng dụng iOS
  • Phát triển được các ứng dụng cơ bản trên iOS