Lập trình Android cơ bản

GIỚI THIỆU
Khoá học lập trình Android cơ bản giành cho các bạn muốn tìm hiểu về lập trình mobile , lập trình trên các thiết bị của chạy hệ điều hành của Android.
Khoá học này cung cấp kiến thức lập trình java, kiến thức lập trình Android và là tiền đề quan trọng để bạn bước trở thành Android developer chuyên nghiệp.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
Phần 1: Cơ bản về java.
1. Biến & Hằng
2. Kiểu dữ liệu
3. Câu lệnh chọn lựa
4. Vòng lặp
5. String
6. Array, Collection
7. Function
8. Lập trình hướng đối tượng Phần 2: Lập trình Android
1. Dialog, Toast
2. View
3. Activity
4. Menu
5. Database SQLite
6. Animation
7. Content Provider
8. Media Store, Sound, Video
Phần 4: Networking
1. Web API
2. Json
Phần 5: Hướng dẫn sử dụng GIT
1. Giới thiệu Git và GitHub
2. Cấu hình Git
3. Khởi tạo một local repo
4. Add, Commit và Create a repo
Phần 6: Thiết kế ứng dụng thực tế
1. Xây dựng App Zing MP3
2. Xây dựng App thời tiết
ĐIỀU KIỆN THAM GIA KHOÁ HỌC
- Laptop
- Yêu thích lập trình
- Đã học qua C, C++, C# là một lợi thế
THỜI LƯỢNG VÀ HỌC PHÍ
- Khoá học 2,5 tháng
- Học phí 2,5 triệu