Bài 32: UITableViewDelegate

Trong UITableView để phát hiện và xử lý action khi người dùng chọn một cell bất kỳ chúng ta sẽ sử dụng UITableViewDelegate. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện demo hiển thị màn hình detail khi chọn vào một món ăn trong TableView danh sách món ăn. 1. Tạo màn

Bài 31: CustomUITableViewCell

UITableViewDelegate

Ở bài trươc chúng ta đã tạo được một UITableView hiển thị danh sách các món ăn, nhưng UI mặc định của UITableCell không được đẹp mắt. Hôm nay mình sẽ hưỡng dẫn các bạn tạo một CustomUITableViewCell để có một giao diện cho cell đẹp hơn. 1. Thiết kế CustomUITableViewCell Chúng ta sẽ sử

Bài 30: UITableView

UITableView

UITableView là một control trong iOS dùng để thể hiện một danh sách các item trên màn hình, mỗi item được gọi là cell. UITableView là một control được sử dụng khá nhiều trong iOS, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước để tạo ra một UITableView. 1. Khởi tạo UITableView Các

Bài 29: Play Audio

play audio

Rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn play một file audio trong iOS. 1. Tạo project Các bạn tạo một project, sau đó kéo thả một file .mp3 bất kỳ vào project. Mình có chuẩn bị sẵn một file các bạn có thể download về: https://bit.ly/2WfzDbY Tiếp

Bài 28: WebView

WebView

Trong một số trương hợp ứng dụng chúng ta cần hiển thị một trang web hoặc một file html lúc này WebView sẽ giúp chúng ta. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một trình duyệt Web đơn giản. 1. Thiết kế giao diện Các bạn tạo project và kéo thả WebKit

Bài 27: UIStoryboard

UIStoryboard

Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn UIStoryboard. Một thứ mà bữa giờ hầu như lúc nào chúng ta cũng sử dụng mà mình chưa giới thiệu kỹ. 1. Giới thiệu UIStoryboard UIStoryboard là thành phần thể hiện và quản lý giao diện người dùng, trong một Storyboard có thể có một hoặc

Bài 26: Frame

frame

Để thiết lập vị trí của một UIView trên màn hình hoặc di chuyển View đến một vị trí khác chúng ta sẽ sử dụng Frame. 1. Giới thiệu về frame Các bạn tạo một project mới, kéo thả vào Main.storyboard một UIImageView. Các bạn chú ý phần Show the Size inspector ở menu này

Bài 23+24+25: UIPanGesture, UIRotationGesture, UIPinchGesture

gesture

Ở bài này mình sẽ giới thiệu với các bạn các Gesture còn lại trong iOS là: UIPanGesture, UIRotationGesture, UIPinchGesture. Vì các Gesture tương tự nhau nên mình sẽ gom chung vào một bài. 1. UIPanGesture Là một Gesture hỗ trợ người dùng kéo thả một UIView bất kì trong màn hình. Mình sẽ hướng

Bài 22: UITapGesture

UITapGesture

Ở bài này mình sẽ giới thiệu về UITapGesture, một gesture cơ bản nhất trong iOS. UITapGesture đuợc sử dụng để bắt sự kiện tap lên một UIView bất kì trong iOS. Cũng như các UIControl có hai cách để khởi tạo và bắt sự kiện cho UITapGesture là kéo thả và sử dụng code

Bài 21: UIPickerView

UIPickerView

UIPickerView là một UIControl tương tự như UIDatePicker chỉ khác ở nội dung hiển thị. UIDatePicker hiển thị ngày tháng còn UIPickerView hiển thị một danh sách cho người dùng chọn. Không như UIDatePicker để hiển thị UIPickerView chúng ta đều phải tự thiết lập bằng code. Ở đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết