Sử dụng flatMap trong Swift

Sử dụng flatMap trong Swift
map_vs_flatmap

Mình thường sử dụng các flatMap để chuyển đổi Array trong Swift.

1. Sử dụng Flatmap để loại bỏ nil trong mảng

2. Sử dụng trong init method

Bằng cách sử dụng flatMap chúng ta sẽ loại bỏ được nil một cách tự động khi parse data error

3. Làm phẳng Array

Ví dụ mình sẽ chuyển một mảng 2 chiều thành mảng 1 chiều sử dụng flatMap và joined:

Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết.