Category Archives: Lập trình iOS

Bài 23+24+25: UIPanGesture, UIRotationGesture, UIPinchGesture

gesture

Ở bài này mình sẽ giới thiệu với các bạn các Gesture còn lại trong iOS là: UIPanGesture, UIRotationGesture, UIPinchGesture.