Tag Archives: hoc lap trinh ios

Bài 23+24+25: UIPanGesture, UIRotationGesture, UIPinchGesture

UIPanGesture, UIRotationGesture, UIPinchGesture

Ở bài này mình sẽ giới thiệu với các bạn các Gesture còn lại trong iOS là: UIPanGesture, UIRotationGesture, UIPinchGesture.