Tag Archives: map

Map,Filter,Reduce trong Swift

Map,Filter,Reduce trong Swift

Các phép xử lý map, filter, reduce là các phép xử lý được áp dụng trên các đối tượng dạng collection như Array, Dictionay, Set. Nó cho phép người lập trình dễ dàng thao tác với kiểu dữ liệu collection và làm code trở nên ngắn ngọn và rõ ràng hơn. 1. Map Sử dụng phép xử lý Map để lặp duyệt qua

Sử dụng flatMap trong Swift

Sử dụng flatMap trong Swift

Mình thường sử dụng các flatMap để chuyển đổi Array trong Swift. 1. Sử dụng Flatmap để loại bỏ nil trong mảng 2. Sử dụng trong init method Bằng cách sử dụng flatMap chúng ta sẽ loại bỏ được nil một cách tự động khi parse data error 3. Làm phẳng Array Ví dụ mình