Tag Archives: uibutton

Bài 11: Game Bài Cào

Game Bài Cào

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn viết một game bài cào. Sử dụng các kiến thức đã học, đặc biệt UIImageView.

Bài 09: Làm ứng dụng máy tính bỏ túi

Làm ứng dụng máy tính bỏ túi

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một ứng máy tính bỏ túi, sử dụng các UIControl: UILabel, UITextField, UIButton và phép cộng.