Tag Archives: uiimage

Chèn Image (icon) vào UILabel

Chèn Image (icon) vào UILabel

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng NSAttributedString để chèn một Image vào UILabel. Sử dụng NSTextAttachment Đây là kết quả: Tuy nhiên, Image sau khi được set vào Label sẽ bị lêch lên trên so với text của label, nên để chỉnh image ở center so với label thì mình căn chỉnh

Zoom ảnh sử dụng UIScrollView

Zoom ảnh sử dụng UIScrollView

Để zoom in/zoom out một bức ảnh bạn có thể sử dụng pinch gesture nhưng việc cấu hình và sử dụng khá phức tạp. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng UIScrollView để làm việc này một cách đơn giản. 1. Tạo UIScrollView Các bạn tạo project kéo UIScrollView vào Storyboard và