Tag Archives: uiimageview

Bài 23+24+25: UIPanGesture, UIRotationGesture, UIPinchGesture

gesture

Ở bài này mình sẽ giới thiệu với các bạn các Gesture còn lại trong iOS là: UIPanGesture, UIRotationGesture, UIPinchGesture.

Bài 11: Game Bài Cào

bài cào

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn viết một game bài cào. Sử dụng các kiến thức đã học, đặc biệt UIImageView.