Tag Archives: uilabel

Chèn Image (icon) vào UILabel

Chèn Image (icon) vào UILabel

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng NSAttributedString để chèn một Image vào UILabel. Sử dụng NSTextAttachment Đây là kết quả: Tuy nhiên, Image sau khi được set vào Label sẽ bị lêch lên trên so với text của label, nên để chỉnh image ở center so với label thì mình căn chỉnh

Sử dụng ContainerView trong iOS

Sử dụng ContainerView trong iOS

Mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng ContainerView để chưa một ViewController trong một ViewController khác. Demo này mình sẽ tạo một ViewController chứa một TableViewController có Static cell, mình thường sử dụng cách này để làm màn hình Setting vì thường sẽ có những control tương tự nhau. 1. Tạo project Mình sẽ

Bài 11: Game Bài Cào

Game Bài Cào

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn viết một game bài cào. Sử dụng các kiến thức đã học, đặc biệt UIImageView.

Bài 09: Làm ứng dụng máy tính bỏ túi

Làm ứng dụng máy tính bỏ túi

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một ứng máy tính bỏ túi, sử dụng các UIControl: UILabel, UITextField, UIButton và phép cộng.